Corona protocol

Corona protocol BCEhv

(Englisch version below)

Algemeen

 • Bij binnenkomst is voor ieder registratie verplicht op het registratieformulier.
 • Daarna verplicht handen desinfecteren middels de aanwezige flacons.
 • In het gehele gebouw (inclusief gangen, kleedkamers, douches en kantine) is de 1,5 m afstand houden regel geldig behalve voor jeugd onder 13 jaar onderling en tijdens een dubbelpartij.
 • Men dient zich te houden aan de looproutes en instructies aangegeven door de beheerder van de hal b.v. pijlen op de vloer en flyers aan de wand etc.
 • Vermijd drukte.
 • Ieder dient zich te houden aan de algemene corona richtlijnen van het RIVM en de BNL
 • Kom niet te vroeg en wacht in de gang, kantine (indien open) of buiten tot de corona-wacht de zaal vrijgeeft.
 • Was regelmatig je handen b.v. na elke wedstrijd en desinfecteer je handen voordat je naar huis gaat.
 • We vragen om ieder zich thuis om te kleden zodat het gebruik van de kleedkamers beperkt blijft.

Specifiek voor onze club speelavonden.

 • Op maandag en donderdag; De seniorleden mogen om 20.00 uur alleen de zaal in indien de jeugd uit de zaal is.
 • Tijdens de jeugduren mogen er geen ouders in de zaal aanwezig zijn. Ook niet op de tribune.
 • Op woensdag: De senioren mogen om 20.30 de zaal pas in nadat BC Hanevoet de zaal heeft verlaten.
 • Op beide dagen: Vermijd groepsvorming bij het baanreserveringsbord.

Specifiek tijdens de competitie thuiswedstrijden. (Frits Philips hal)

 • De teams voor de middagsessie dienen buiten de zaal te wachten tot ze worden opgeroepen.
 • De kleedkamers voor de bezoekers zijn: Zie aanwijzingen bij de ingang.
 • Per jeugdteam mag er slechts één begeleider of één ouder in de zaal aanwezig zijn. Deze mag wel worden afgewisseld.
 • Publiek is in de zaal niet toegestaan. Ook niet op de tribune
 • De tassen mogen alleen maar staan op de tribunes niet op de sportvloer.

Het bestuur van BCEhv

Corona protocol BCEhv

General

 • Upon entry, it is mandatory for each to register on the attendance registration form.
 • Afterwards, it is mandatory to disinfect hands using the available bottles.
 • In the entire building (including hallway, dressing rooms, showers and canteen), The  1.5 m distance rule is valid, except for youth under 13 years of age and during the double matches.
 • One must adhere to the walking routes and instructions indicated by the manager of the hall, e.g. arrows on the floor and flyers on the wall etc.
 • Avoid crowds.
 • Everyone must adhere to the general corona guidelines of the RIVM and the BNL
 • Do not arrive too early and wait in the hallway, canteen (if open) or outside until the corona guard releases the hall.
 • Wash your hands regularly e.g. after every game and disinfect your hands before going home.
 • We ask everyone to change clothes at home so that the use of the dressing rooms is limited.

Specifically, for our club evenings.

 • Mondays and Thursdays; The senior members are only allowed to enter the hall at 8 p.m. if the juniors have left the hall.
 • Parents are not allowed in the hall during junior hours. Not even on the tribune.
 • On Wednesday: The seniors are only allowed to enter the hall at 8.30 pm after BC Hanevoet has left the hall.
 • On both days: Avoid group formation at the court reservation board.

Specifically, during league home matches. (Frits Philips hall)

 • The teams for the afternoon session must wait outside the hall until they are called up.
 • The dressing rooms for the visitors are: See notes at the entrance.
 • Only one supervisor or one parent may be present in the hall per junior team. The supervisor may be alternated
 • Public is not allowed to enter the hall. Not even on the tribune.
 • The bags may only stand on the tribune not on the sports floor.

The board of BCEhv